Modlitby 53. týden, 28. prosince 2020 – 3. ledna 2021

texty pro neděli 3. ledna 2021 – 2. neděle po Vánocích

První čtení: Jeremjáš 31, 7-11

Toto praví Hospodin: „Radostně plesejte vstříc Jákobovi, jásejte nad tím, který je hlavou pronárodů, vzdávejte chválu, rozhlašujte: »Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele.« Hle, přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem, Efrajim bude můj prvorozený.“ Slyšte, pronárody, Hospodinovo slovo, na vzdálených ostrovech oznamte toto: „Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo.“ Hospodin zaplatí za Jákoba, vykoupí ho z rukou silnějšího.

            Hospodine, svět nám rozmetává představy o trvale spokojeném životě.

            Prožíváme čas nejistoty, klopýtáme s rouškami na ústech a s obavami v srdci.

            Přicházíme k Tobě s prosbou o smilování, ujmi se nás a veď.

                                          Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 53. týden, 28. prosince 2020 – 3. ledna 2021“

Modlitby 52. týden, 21. – 27. prosince 2020

texty pro neděli 27. prosince 2020 – 1. neděle po Vánocích – Rodiny Páně

První čtení: Izajáš 61, 10 – 62, 3

Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody. Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. Pronárody spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha.

 

            Hospodine, děkujeme Ti, chválíme Tě a jásáme radostí z víry.

            Situace života a našeho světa není zcela utěšená, ale věříme, že nás stále zveš na hostinu.

            Jsme proto vděčni za letošní Vánoce, i když je všechno jinak a prosíme, kéž radost víry nás podpírá i v novém roce.                        Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 52. týden, 21. – 27. prosince 2020“

Modlitby 51. týden, 14. – 20. prosince 2020

texty pro neděli 20. prosince 2020 – IV. neděle adventní

 První čtení: 2. Samuelova 7, 1-5.11-14a

Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: „Hleď, já sídlím v domě cedrovém, a Boží schrána sídlí pod stanovou houní.“ Nátan králi odvětil: „Jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou.“ Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin: Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky. Já mu budu Otcem a on mi bude synem.“

 

            Hospodine, život je plný změn, a tak i všechny naše lidské plány podléhají proměnám.

            Ani králové země nemají vše v rukách, vše se odvíjí jen od Tvé vůle.

            Děkujeme, že se smíme spolehnout na Krista, jež nás stále upevňuje pro Tvé království.

Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 51. týden, 14. – 20. prosince 2020“

Modlitby 50. týden, 7. – 13. prosince 2020

texty pro neděli 13. prosince 2020 – III. neděle adventní

První čtení: Izajáš 61, 1-4 (+8-11 )

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je Stromy spravedlnosti a Sadba Hospodinova k jeho oslavě. Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo zpustošeno, obnoví zničená města, zpustošená po celá pokolení.

Nebeský Otče, život nás staví do mnoha zápasů, díky Tobě i přes nevítězné bitvy nemusíme být zajatci svých proher.

Svůj lid si chystáš pro sebe, překrýváš naši slabost a oblékáš nás jako nevěstu do šatů nevinnosti.

Děkujeme za radost víry a prosíme, ať v církvi dokážeme i letos přinášet Advent plný naděje.

 Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 50. týden, 7. – 13. prosince 2020“

Modlitby 49. týden, 30. listopadu – 6. prosince 2020

texty pro neděli 6. prosince 2020 – II. neděle adventní

 První čtení: Izajáš 40, 1-8 (+9-11)

„Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“ Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“

            Hospodine, povoláš do služby mnohé, kteří mají potěšení pravé přinášet.

            Na zemi je všechno pomíjivé, Tvé slovo ale svědčí o lásce.

            Prosíme za všechen Tvůj lid, ať radost přináší, i když se letos cesta Adventu jinak klikatí.

Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 49. týden, 30. listopadu – 6. prosince 2020“

Modlitby 48. týden, 23. – 29. listopadu 2020

texty pro neděli 29. listopadu 2020 – I. neděle adventní

 První čtení: Izajáš 64, 1-7 (+8-9)

Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pronárody se budou před tebou chvět. Když jsi konal hrozné činy, jichž jsme se nenadáli, sestoupil´s, a hory se před tvou tváří potácely. Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný bůh, mimo tebe, učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách. Hle, byl jsi rozlícen, že jsme hřešili, na tvých cestách odvěkých však budeme zachráněni. Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr. Nebylo nikoho, kdo by vzýval tvé jméno, kdo by procitl a pevně se tě chopil, neboť jsi před námi ukryl svou tvář a nechal nás zmítat se pod mocí naší nepravosti. Ale nyní, Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou.

            Otče, vedeš nás z netečnosti, vroucí modlitba a pokání je lékem.

            Naše nepravosti nás drtí, cesty života se bez Tebe pokřivují.

            Prosíme za současný svět, za lidi, kteří ani netuší, že potřebují Tvou milost, prosíme, pomoz jim, ať se dokáží v Tobě najít.                                           Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 48. týden, 23. – 29. listopadu 2020“

Modlitby 47. týden, 16. – 22. listopadu 2020

texty pro neděli 22. listopadu 2020 – Poslední neděle po svatém Duchu – Krista Krále

První čtení z Písma: Ezechiel 34, 11-16 (+20b-24)

Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi. Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit.

            Hospodine, Tvé slovo hojí a ošetřuje všechny naše rány.

Život a svět dopřává vítězství silným, ale před tebou jsou si všechny Tvé ovce rovny.

Věříme ve tvou spravedlnost a prosíme, ať stále cítíme, že nás vedeš na dobrou pastvu.

Amen Pokračovat ve čtení „Modlitby 47. týden, 16. – 22. listopadu 2020“