18 let kontaktů se saskou evangelickou náboženskou obcí Weissig-Schoenfeldd

Rychnovská náboženská obec navázala kontakty s německými přáteli z okolí Drážďan v květnu 2003.Blíží se tedy 18.výročí naší spolupráce. V listopadu loňského roku po volbách jejich nové rady starších, za situace ovlivněné covidem a omezenou možností stýkat se osobně tváří v tvář, se rada starších rozhodla vydat brožurku s mnoha fotografiemi z doby své sedmileté činnosti. Mezi nimi je i řada fotografií z našich společných setkání a akcí. Stále jsme v živém kontaktu a sdílení se. Zatímco naši přátelé nemohli mít vánoční bohoslužby ani v omezeném počtu a s velkými omezeními pravidelné bohoslužby již více nežli půl roku ,my tolik nestrádáme, protože se nás pravidelně scházelo do 15 účastníků a po Vánocích do povolených 8 lidí. Naši partneři využili možnost předtočit vánoční program a poskytovat ho přes internet zájemcům. Nám poslali flešku, kterou jsme si ve sboru promítli. Na jejich PF 2021 je vznášející se balon s výzvou: Vznesme se! Na naší PF 2021 pro ně jsou obrázky z jejich a naší poslední návštěvy i obrázek ze zářijových bohoslužeb konaných u nás v rámci omezení na zahradě.
Doufáme, že se letos uvidíme a že činnost naší nové rady starších (letos nás čeká volba) podpoří naše partnerství i v budoucích letech.
Alena Naimanová

Před 10 lety…

Před 10 lety…

Mezi vánočními svátky a Novým rokem se obvykle nic zvláštního neděje. Před 10 lety ve věku 85 let zemřela farářka Naděžda Brázdilová. Mladší duchovní  i laici mimo Trutnov a královéhradeckou diecézi, kde do roku 2001 jako farářka působila, si možná na ni už nevzpomenou. Já na ni vzpomínám nejen jako na svou sousedku ve službě (působila jsem v Úpici, kde ona předtím také sloužila), ale i  jako na významnou osobnost naší církve. V roce 1947,30.října,po absolvování  tehdejší Husovy evangelické fakulty (s  plným  teologickým  vzděláním)  jí bylo uděleno kněžské svěcení. Bylo to na počátku kněžské služby žen. Dříve než ona byla vysvěcena  po složení  teprve  1.odborné zkoušky bohoslovecké dne 6.7.1947 Olga Pešková Kounovská, o  níž se dočteme ve všech dostupných pramenech. Co na tom, že tato žena působila pouze externě jako pomocná duchovní od roku 1948 do roku 1950, aby pak ještě krátce působila na nově zřízené Husově bohoslovecké fakultě naší církve a konečně se s vírou a naší církví v roce 1953 rozešla!

Naděžda Brázdilová (rozená Procházková) působila po vysvěcení v naší církvi 53 let. Vdala se za faráře Jaroslava Brázdila, jemuž byl později vzat státní souhlas. Byla matkou 3 dcer. Posledních téměř 50 let žila v Trutnově. Neměla lehký život ,ale  nebylo v její povaze se vzdát. Stále elegantní (vlastní modely),namalovaná  kuřačka (pro mnohé lidi „velmi nepřístojné“!),při  bohoslužbách  mírně patetická  a nikdy se nepřestávající  teologicky  vzdělávat . Povzbuzovala spolusestry k dalšímu vzdělávání  a tvořivým aktivitám. Podílela se (spolu s ThDr Anežkou Ebertovou) na teologických konferencích sester- farářek.Pro sestry ze zahraničí byla vzorem  pro jejich duchovenskou službu.  I v důchodovém věku překládala s manželem z nové svěží  německé teologické literatury. Její kázání byla neotřelá a mají co říci i dnes. Byla tajemnicí diecézního  teologického sboru  a připravovala pro kolegy aktuální teologická témata pro promýšlení.Spolupracovala s  ekuménou. Pracovala v československém výboru Světového dne  modliteb ,kde pracovala na světovém programu pro rok 1990…

V Biografickém slovníku CČSH,tlusté knize, která vyšla v letošním jubilejním roce, není o ní ani zmínka…                                                                                                                                          Alena Naimanová

 

(Údaje o O.Peškové Kounovské jsem čerpala ze zmíněného slovníku).

Co je nového v Rychnově?

V předvečer Husova svátku se konal v naší náboženské obci Večer pro M. J. Husa. Programu předcházelo uvedení nové Husovy zvoničky Dobré vůle. Je na ní nápis:

100 let Církve československé husitské (1920-2020) 80 let Husova sboru v Rychnově nad Kněžnou

17 let partnerství se saskou evangelickou církví  Schoenfeld – Weissig

605 let od upálení M. J. Husa

2020 – rok koronavirové pandemie :  pomáháme potřebným, modlíme se za svět, za všechny lidi dobré vůle

Zvonička stojí před Husovým sborem (nápisem na fasádě) naproti Husově lípě.

Pokračovat ve čtení „Co je nového v Rychnově?“

Husův sbor v Rychnově nad Kněžnou – večer pro Mistra Jana 5. 7. 2020

Náboženská obec Církve československé husitské v Rychnově nad Kněžnou se chystá v rámci diecézní akce Večer pro M. J. Husa na uvedení Husovy zvoničky Dobré vůle do provozu. Nápisy na zvonu upozorní na důležité události letošního roku: 100 let existence naší církve, 80 let domácí náboženské obce,605 let od úmrtí M. J. Husa,17 let partnerství se saským evangelickým sborem ve Weissigu-Schoenfeldu i potřebu být lidmi dobré vůle, jak jsme prožívali letos při koronavirové karanténě.

Večer pro M. J. Husa se koná v neděli 5.července od 18 hodin v Husově sboru (a na přilehlé zahradě) v Bezručově ulici v Rychnově nad Kněžnou. Po rozeznění zvonu bude pokračovat další program, např. rozhovor reportéra s Husem (autora Zdeňka Sázavy) ,připomínka Husových slov a písní v praxi naší církve a další.

HUSOVA ZVONIČKA DOBRÉ VŮLE Z ROKU 2020

100 let Církve československé husitské (1920-2020)

80 let Husova sboru v Rychnově nad Kněžnou

17 let partnerství se saskou evangelickou církví Schoenfeld – Weissig

605 let od upálení M. J. Husa

2020 – rok koronavirové pandemie: pomáháme potřebným,

modlíme se za svět,

za všechny lidi dobré vůle

Noc kostelů – 12.6.2020 v Husově sboru v Rychnově n.Kn.

Program NOCI KOSTELU   2020

17-17.45   pro děti a rodiny s písničkami

a dílničkou (klub KaKaDú)

18 -18,45 naše jubilea (100 let církve,80 let   zdejšího sboru) se 2 výstavkami

chvíle poezie „Boží ZOO“

19- 19,30 pobožnost s chválou Boží přírody

19,30       zvonička dobré vůle – informace  zamýšlené instalaci u sboru

20 -20,45 myšlenky J.A.Komenského pro  dnešek (350.výročí úmrtí)

21-21,50   trénování paměti,předlohy i na  církevní témata (Velikonoce,HUS)

21,50         ztišení se svíčkami

 

 

Indiánské Vánoce

Tak se nazývala letošní (2018) vánoční hra klubu KaKaDú. Šlo v ní o to, že se Indiáni radili, zda mají slavit Vánoce jako křesťané v jejich blízkosti. Pět zvědů se bylo podívat, jak se bledé tváře na tyto svátky připravují. Zjistili, že nakupují spoustu potravin , kupují dárky, které schovávají ( a později dokonce některé najdou a dají někomu jinému),dělají velký hluk s hudbou, rozvěšují spoustu světel a v kostelích bývá v bedničce dřevěné dítě .Co nepochopili, byl smysl toho všeho. Užuž chtěl náčelník vyhlásit, že Vánoce slavit nebudou a říci závěrečné „howgh“,když naštěstí dorazil misionář a přijatelným způsobem jim podstatu Vánoc vysvětlil. Radostná zvěst patří všem lidem, i Indiánům, i nám. Howgh!                                                                                                                                         NAI

Letošní rychnovský minitábor klubu KaKaDú

se konal tradičně poslední týden prázdnin na rychnovské faře (od 27. 8. do 2. 9.). Tentokrát byla tématem doba počátku světové reformace a postava Martina Luthera. Bylo zajímavé se přenést do doby před 500 lety a srovnávat tehdejší podmínky života dospělých – a hlavně dětí – s těmi dnešními. Málokdo uměl číst a psát, bible v německých knížectvích nebyla v německém jazyce, ale v latině, lidé se báli Boha jako přísného soudce a mysleli si, že si ho usmíří odpustky. Když Luther při studiu bible pochopil, že Bůh člověku dává v Kristu smíření, sdílel se s tímto poznáním s druhými lidmi a kritizoval tehdejší zlořády. Narazil na odpor církve i císaře. Podobně jako Hus 100 let před ním chtěl být přesvědčen o pravdě z bible. Situace v 16. stoleté už byla jiná, Lutherovy názory se díky vynálezu knihtisku brzy rozšířily a také jeho kníže mu pomohl. Lutherův překlad Nového zákona do němčiny otevřel možnost bibli číst a poznávat ve svém jazyce. Pokračovat ve čtení „Letošní rychnovský minitábor klubu KaKaDú“

Víkendovka Klubu KaKaDú

V rychnovském Husově sboru jsme se letos poprvé připojili k Noci kostelů. Dohodli jsme se, že členové  Křesťanského Klubu dětí (= KaKaDú) se budou plně podílet na programu a že zároveň 2x přespí na faře a udělají si jakousi ochutnávku blížících se prázdnin a očekávaného tábora (který je u nás vždycky poslední týden o prázdninách).

Program byl opravdu bohatý a nevadilo, že moc návštěvníků nedorazilo ( římskokatolická nabídka byla zřejmě atraktivnější). Děti plně využily prostor programu pro děti, shlédly dětskou verzi filmu Ježíš Kristus, vyrobily a ozdobily si svíčky, zazpívaly písničky, které známe z duchovní péče. Převzaly iniciativu při Květinové slavnosti ( pobožnosti s květinami) , která se přítomným velmi líbila. V dalším čase poseděly s dospělými návštěvníky, vyslechly informace o historii sboru (domu) a noční bdění zakončily pobožností se svíčkami ve sboru. Ráno po snídani a ranní pobožnosti se hrály hry a do oběda byl čas na duchovní péči na téma Abrahamovy cesty víry (s různými soutěžemi).

Odpoledne byl výlet do Kunvaldu s vyprávěním o Jednotě bratrské a J.A.Komenském.Večernímu programu vévodilo opékání a grilování na farní zahradě. V neděli po snídani se účastníci víkendovky zapojily do bohoslužeb pásmem na svatodušní téma. Po bohoslužbách všichni poseděli spolu s účastníky bohoslužeb (včetně 5 čínských křesťanek, které bydlí v Rychnově a pravidelně se bohoslužeb účastní).

Na závěr školního roku dostali členové klubu KaKaDú tradiční vysvědčení- s fotografií celé skupiny. Děti si tak mohou každý rok podle fotografií porovnat, s kým na duchovní péči chodily a jak postupně rostou a moudří.

Teď už se těšíme na tábor !

Andělé přiletěli …

Na 4. adventní neděli bylo v Rychnově nad Kněžnou po ránu velmi kluzko. To poněkud  nepříznivě ovlivnilo naše sborové setkání. Měla se hrát adventní hra o andělech, kteří vyhlížejí zaneprázdněného archanděla Gabriela. Andělé dorazili tři, dva měli cestovní problémy-ty nahradila sestra farářka. Také přihlížejících bylo méně, ale nějací dorazili a mohlo se začít.

Andělé čekající na Gabriela se nudili.  „Proč tady ještě není? Svolal si je kvůli něčemu důležitému, ale o co jde?“ Zatím se (podle textu hry) snažili nějak zabavit. Chtěli hrát kuličky, ale malý kolega je upozornil, jak je to nebezpečné. Jednou přecvrnknul důlek na obláčku, kulička nabrala rychlost a trefila dole obrovského mužského do čela tak, že upadl a zemřel. Nějaký chlapec si tam hrál s prakem a bylo to na něj. Ale nikdo se na něho nezlobil, naopak ho oslavovali. Jmenoval se David a ten velký mužský Goliáš.

Pokračovat ve čtení „Andělé přiletěli …“