Jáhenské svěcení bratra Aleše Tomana ze Žamberku

V neděli 11. 10. 2020 v náboženské obci Žamberk při slavnostních bohoslužbách přijal svátost jáhenského svěcení po desetileté kazatelské službě z rukou bartra biskupa Pavla bratr Aleš Toman. Kéž jej provází Boží požehnání ve všech časech.

Ukliďme své město – žamberská náboženská obec

Veřící z Husova sboru v Žamberku se dne 7. 4. zapojili do celostátní akce Ukliďme své město. Příjemným překvapením byl fakt, že se zcela spontánně připojilo 15 mladých lidí, kteří měli touhu nezištně přiložit ruku k dílu, prostě proto, že je to dobré. A tak věříme, že toto dílo dnes viděl i Hospodin a snad z toho měl radost, tak jako my.

Aleš Toman

Zemřel bratr farář Jan Evangelista Böhm

smutecni_oznameni_bohm_02

Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, nezemře na věky.“

Jan 11, 25-26a

V naději, kterou dává vzkříšený Ježíš Kristus, Vám oznamujeme, že v úterý 14. června L. P. 2016 ve věku 93 let ukončil svou pozemskou pouť náš bratr ve službě

Jan Evangelista Bӧhm

farář Církve československé husitské.

Působil v náboženských obcích:Hlinsko, Chrudim, Česká Skalice, Vysoké nad Jizerou a Žamberk.

Poslední rozloučení s bratrem farářemse bude konat
v pátek 24. června 2016 ve 13.00 hodin v Husově sboru v Žamberku.

Na zesnulého bratra faráře v modlitbách vzpomeneme v neděli 26. června 2016 ve všech sborech Královéhradecké diecéze Církve československé husitské.

Za účast v modlitbách jménem církve děkuje
Diecézní rada Církve československé husitské v Hradci Králové.

Stále se naplňující zaslíbení

Kázání uveřejněné v ČZ 21/2014; 5. neděle po Velikonocích; J 14,15-21

Pokoj vám, milé sestry a milí bratři! V evangelijním textu, nad kterým se dnes zamýšlíme, již Pán Ježíš připravuje učedníky a následně celou vznikající i budoucí Církev obecnou na to, že ji brzy „opustí“. Mluví prorocky otom, že fyzicky už ve světě nebude přítomen, ale dává úžasné zaslíbení – kdo ho bude milovat a zachovávat jeho přikázání, bude mít v Ježíši stálou oporu. Pán slibuje, že se bude za každého svého věrného učedníka přimlouvat u Boha Otce a na Zem pošle zástupce – Ducha Božího (svatého), aby se o věřící staral. Aby pro učedníky konal to, co pro ně konal sám Ježíš, když býval s nimi. Ježíš nazývá Ducha Božího Přímluvcem, což doslova znamená „povolaný na pomoc“, ale je to výraz významově velmi bohatý. Znamená i Utěšitel, Povzbuzovatel, Rádce, Pomocník, a dokonce i Obhájce, Advokát, Zastánce, a rozhodně v neposlední řadě i Přítel. Pro život zkaždého znás to znamená mnoho. Boha sice nemůžeme fyzicky spatřit, ale jeho lásku apřítomnost můžeme vnímat a prožívat, pokud ho přijímáme do svých životů, a jak již bylo řečeno, alespoň se snažíme zachovávat jeho přikázání. Duch Boží pak působí vnašich srdcích imyslích, že si uvědomujeme Ježíšovu blízkost, realitu jeho lásky, požehnání i pomoc. Pokračovat ve čtení „Stále se naplňující zaslíbení“

Vítání prázdnin v Žamberku

zamberkV náboženské obci v Žamberku se pořád něco děje. Nezůstáváme jen u nedělních bohoslužeb. I letos jsme kromě koncertů, biblických hodin a přednášek tradičně na farní zahradě uvítali prázdniny opékáním špekáčků. Mezi třiceti pěti účastníky byly zastoupeny všechny generace. Od roční Sofie přes předškoláky, školáky, dvacátníky, třicátníky až po babičky a jednu prababičku. Zazněla i country hudba. Při bohoslužbě k uctění památky M. J. Husa jsme přijímali dalšího člena do církve. Hospodine, děkujeme za všechno přiznávání a prosíme, žehnej naší další práci.

Saul se stává Pavlem

Kázání na II. neděli po Velikonocích (Sk 9,1-19a; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 15/2013.

Tradicí naší církve bývá, že se v nedělních homiliích zaměřujeme převážně na texty evangelijní. Odpusťte mi prosím pro jednou, ale chtěl bych se dnes věnovat textu prvnímu, tedy zprávě z knihy Skutků apoštolských, a sice tématu obrácení Saula, vášnivého pronásledovatele právě mladé, vznikající křesťanské církve, na Pavla, věrného a ještě vášnivějšího obránce víry v Ježíše Krista. Jedná se totiž o téma velice aktuální, potřebné a nebojím se napsat i duchovně dobrodružné. Pokračovat ve čtení „Saul se stává Pavlem“