Kázání biskupa Pavla Pechance na 23. neděli po svatém Duchu

Podobenství o deseti družičkách Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘ Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘ Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘ Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Mt 25,1-13

Běda Vám a bděte

… zní nám dnes, milé sestry a milí bratři do potemnělého večera z Písma sv. – z Bible. Je neděle 8. listopadu a čtení z proroka Amose i Ježíšovo slova z evangelia podle Mt je burcující.

Naše ospalost, falešné naděje, lidská pýcha jsou tím, co má ustoupit do pozadí. Je to výzva, kterou povětšinou nechceme příliš slyšet. Nechce se nám připustit, že platí stále na mě, na Tebe výzva k bdělosti a nikdy nekončící aktivitě.

Pokračovat ve čtení „Kázání biskupa Pavla Pechance na 23. neděli po svatém Duchu“

Modlitba bratra biskupa Pavla

Otče, Tvá láska nás stále vychovává, sám dobře víš, kdy může pomoci tvrdá ruka. I naše ztišení před Tebou může pomoci uvést nás na cestu proměn a vnímat podstatu života. Prosíme, pročisťuj církev stále, ať jsme dobrým vínem i v těchto „vykloubených dnech“.

Poslední výstava Víra, naděje, láska 2020

Výstava V-N-L ve Vysokém Mýtě sbalena, nyní putuje k uskladnění do Hradce Králové, kde ještě předtím se ukáže v krátkém filmu s připomenutím 100 let církve a událostmi spojenými s datem 17.listopadu…
Ve zdejším mýtském Husově sboru bratr farář Plhák stihl před nouzovým stavem ještě uspořádat 2 setkání a výstavu o naší církvi tak mohlo vidět na 300 lidí. Děkujeme.

Bílkovy hostie

Myšlenka na znovuobnovení výroby HOSTIÍ se zrodila při přípravě knihy „František Bílek v Církvi československé husitské“. Byl zakoupen pečící stroj a Náboženská obec Praha 4 v Michli na něm pak hostie svépomocí peče. Pro každou náboženskou obec bylo připraveno dárkové balení hostií v počtu 5 velkých a 28 malých. Na velké hostii je zobrazena rozlomená hostie, kterou drží dvě ruce. Po okraji hostie je nápis: „Hle život – Hle dílo mé – je lámu a dávám.“ Na její zadní straně je rýha ve tvaru V, která umožňuje správnou orientaci držené hostie při pohledu zezadu. Malá hostie je zdobena kalichem s ozdobným vrypem při okraji, zadní strana hladká. Již nyní je však možné hostie objednat i ve větším mhožství pro Vaši obec. Kontak a další informace najdete zde: www.bilkovyhostie.cz

Modlitby 46. týden, 9. – 15. listopadu 2020

texty pro neděli 15. listopadu 2020 – 24. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Sofonjáš 1, 7.12-15 (+16-18)

Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: „Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého.“ V plen bude vydán jejich blahobyt a jejich domovy ve zpustošení; vystaví domy, a nebudou v nich bydlet, vysázejí vinice, a vína z nich neokusí. Veliký den Hospodinův je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, Hospodinův den je tady! Zoufale volá bohatýr do boje.

            Otče, Tvá láska nás stále vychovává, sám dobře víš, kdy může pomoci tvrdá ruka.

            I naše ztišení před Tebou může pomoci uvést nás na cestu proměn a vnímat podstatu života.

            Prosíme, pročisťuj církev stále, ať jsme dobrým vínem i v těchto „vykloubených dnech“. Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 46. týden, 9. – 15. listopadu 2020“

Modlitby 45. týden, 2. – 8. listopadu 2020

texty pro neděli 8. listopadu 2020 – 23. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Ámos 5, 18-24

Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou, a ne světlem! Jako když se dá někdo na útěk před lvem a narazí na něho medvěd; nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu a uštkne ho had. Což není den Hospodinův tmou, a ne světlem, temnotou bez jasu? Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.

 

            Hospodine, chceš po svém lidu činy víry a aby se vzdal falešných nadějí.

            Vládnout nám nemá lidská pýcha ani naše sobectví, ale pouze Ty sám.

            Prosíme, uschopni církev těchto dnů, ať s Tebou jasně počítá a její služba je ryzí, i když se nyní nemůžeme scházet.                                      

Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 45. týden, 2. – 8. listopadu 2020“